• 042 234 170
ZAŠTITA PODATAKA

POLITIKA PRIVATNOSTI

Hrvatski autoklub temeljni autoklub „Varaždin“ , Gospodarska 58, Varaždin, OIB:68581456127  (u nastavku teksta: HAK TAK „Varaždin“), ulaže puno pažnje kako bi osigurao Vašu privatnost i zaštitio Vaše osobne podatke koje nam sami dajete, koje mi prikupljamo od Vas ili o Vama u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka odnosno kada mi određujemo svrhu i način na koji će osobni podaci biti obrađeni.

Osobni podatak smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao na primjer Vaše ime i prezime, OIB, e-mail adresa i drugo.

Naša Politika privatnosti (u nastavku teksta: Politika) odnosi se na posjetitelje službenih mrežnih stranica HAK TAK „Varaždin“ , registrirane korisnike drugih mrežnih usluga HAK TAK „Varaždin“ , ali i na sve ostale aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s Vašim osobnim podacima u svojstvu voditelja obrade, a temeljena je na odredbama Uredbe (EU)  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u nastavku teksta: Uredba), i drugim važećim europskim i nacionalnim propisima. U obradama u kojima smo izvršitelji obrade poštujemo pozitivne propise, ugovorne odredbe te politiku privatnosti koju definira voditelj obrade.

Ova Politika pruža Vam informacije o kategorijama osobnih podataka koje kao voditelj obrade prikupljamo, svrhama njihova korištenja, njihovom čuvanju i dijeljenju te pravima koja imate kao vlasnik tih podataka. Opisane su i mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili prikupljene podatke te način na koji nas možete kontaktirati u vezi s ovom Politikom privatnosti. U svim obradama postupamo u skladu s pozitivnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i našim internim aktima, a posebno internim Pravilnikom o obradi, pristupanju i zaštiti osobnih podataka.

KAKO PRIKUPLJAMO I ZA ŠTO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke prikupljamo i dalje koristimo isključivo na temelju zakonitih osnova i svrha. Najčešće je to ispunjenje naših zakonskih obveza odnosno postupanje u izvršavanju javnih ovlasti, radi izvršenja ugovorne obveze i radnji koje prethode zaključenju ugovora, temeljem naših legitimnih interesa i interesa ispitanika, u skladu s člankom 6. stavak 1. točke f Uredbe (čuvanje osobnih podataka i kontaktiranje članova odnosno korisnika članskih pogodnosti u kontekstu obnove članstva odnosno zadržavanja kontinuiteta članstva, za potrebe anketiranja u svrhu povećanja kvalitete usluga i zadovoljstva članova i korisnika članskih pogodnosti, slanja newslettera u svrhu informiranja o članskim pogodnostima, videonadzora) ili temeljem Vaše privole. Vaše podatke prikupljamo i kada nam se sami obratite s upitom putem kontaktnog obrasca na našim mrežnim stranicama, elektroničkom poštom ili na drugi način.

Vaše podatke prikupljamo i dalje obrađujemo radi:

 • Učlanjenja u HAK TAK „VARAŽDIN“ i ostvarenja članskih pogodnosti;
 • Sudjelovanje u programu Moje prvo članstvo i ostvarivanje pogodnosti;
 • Vođenje propisanih evidencija u svojstvu voditelja odnosno izvršitelja obrade;
 • Ostvarivanje pogodnosti iz naših programa;
 • Provođenje preventivno-edukativnih akcija i programa;
 • Provođenje selekcijskog postupka kandidata za posao;
 • Zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, uključivši stručno osposobljavanje za zasnivanje radnog odnosa;
 • Sudjelovanje u radu tijela upravljanja i radnih tijela udruge;
 • Zaključenja i izvršenja ugovora;
 • Odabira najboljih ponuđača temeljem javnih i pozivnih natječaja;
 • Odabira najboljih ponuđača na nagradnim natječajima;
 • Dostavljanja članskih iskaznica i članskih tiskanica;
 • Odgovor na Vaš upit, prijedlog, prigovor ili pohvalu;
 • Slanje obavijesti i anketiranja o članskim pogodnostima.


Određene osobne podatke prikupljamo u sklopu poslova koji proizlaze iz javnih ovlasti temeljenih na odredbama Zakona o Hrvatskom autoklubu (pružanje usluga tehničke pomoći na cesti , izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu).

Također, određene osobne podatke prikupljamo u sklopu poslova koji proizlaze iz pojedinih javnih ovlasti temeljenih na odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (poslovi u stanici za tehnički pregled vozila, utvrđivanje sukladnosti vozila, poslovi vezani za rad autoškole- provođenje osposobljavanja kandidata  za vozače ) , također podatke prikupljamo zbog poslova vezani za izradu radnih naloga u servisnoj radionici autokluba.

Određene podatke prikupljamo putem promatranja (npr. Putem sustava videonadzora) u skladu s našim legitimnim interesom radi Vaše sigurnosti, sigurnosti naših zaposlenika i zaštite naše imovine te su isti propisno označeni, sadržavajući obavijesti istaknute na vidljivom mjestu. Ne nadgledamo mjesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja Vaše privatnosti. Ne koristimo zabilježene slike i videosnimke (videozapisi) ostvarene putem sustava videonadzora u bilo koju drugu svrhu i ne provodimo dodatne analize nad istima. Pristup videozapisima sustava videonadzora odobrava se samo manjem broju zaposlenika te se siti ne dijeli ni s kim, osim na zahtjev nadležnih tijela, kao dokaz za potrebe pravnih postupaka. Ograničili smo vrijeme čuvanja videozapisa na osam (8) dana, nakon čega se isti automatski brišu, bez mogućnosti umnožavanja.  Sukladno pravilniku o radu stanice za tehnički pregled vozila fotografije vozila  koje se izrađuju prilikom obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozile ograničeno je vrijeme čuvanja istih na dvije (2) godine, nakon čega se one automatski brišu, bez mogućnosti umnožavanja. Pristup fotografijama omogućen je manjem broju zaposlenika STP-a.

Specijalizirana vozila Hrvatskog autokluba temeljnog autokluba „Varaždin“  u sustavu pomoći na cesti u pravilu su opremljena uređajima za satelitsko (GPS) praćenje lokacije i povijesti kretanja vozila radi sigurnosti vozača  i vozila te zaštite vozila od krađe. Prikupljene podatke koristimo samo u navedene svrhe, a u skladu s našim legitimnim interesom.

Kada obradu temeljimo na privoli dat ćemo Vam to jasno na znanje popunjavanjem obrasca privole, odnosno izričitom potvrdnom radnjom na našim mrežnim stranicama, ostalim mrežnim uslugama ili mobilnim aplikacijama HAK-a. Jednom danu privolu možete opozvati u svakom trenutku u kojem slučaju prestajemo s obradom Vaših osobnih podataka.

Za osobne podatke koje prikupljamo u kontekstu provođenja prometno-edukativnih i preventivnih akcija također ćemo zatražiti Vašu privolu putem popunjavanja obrasca.

Kada posjetite naše službene mrežne stranice ili druge mrežne usluge HAK TAK „Varaždin“, možemo automatski prikupiti određene podatke, tzv. „kolačiće“.

Detalje o tome možete pronaći u našoj Politici kolačića na našim službenim mrežnim stranicama.

Naše službene mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na druge mrežne stranice. Ako odlučite koristiti takve poveznice, morate biti svjesni da mi nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem stranica do kojih vode takve poveznice. Samim time, mi ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost informacija koje podijelite prilikom posjeta takvim mrežnim stranicama. Budite oprezni i pročitajte pravila privatnosti koje se odnose na dotične mrežne stranice.

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

U svom poslovanju možemo    prikupljati i obrađivati primjerice slijedeće kategorije osobnih podataka:
 • Identifikacijske podatke poput npr. Imena, prezimena i OIB-a;
 • Kontaktne podatke poput npr. adresa stanovanja, adrese za kontakt, adrese elektroničke pošte, broja telefona ili mobitela;
 • Podatke o svrhama uplata, iznosima, načinu plaćanja i detaljima plaćanja za uplate izvršene na transakcijske račune HAK TAK „Varaždin“;
 • fotografije, snimke sustava videonadzora
 • podatke o motornim vozilima poput registarske oznake, broja šasije i slično.

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo u kontekstu obavljanja poslova koji proizlaze iz pojedinih javnih ovlasti definirane su samim propisima koji reguliraju predmetne javne ovlasti.

Kategorije svih osobnih podataka koje prikupljamo u sklopu svih poslovnih procesa koje obavljamo utvrđene su u evidencijama (registrima obrade osobnih podataka koje vodimo.

Za više informacija o kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo uvijek nas možete kontaktirati putem kontakata navedenih u dijelu Kako nas možete kontaktirati?

 

DIJELIMO LI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Ulažemo posebne napore kako bi osigurali da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa svrhom njihova prikupljanja, uz poštivanje Vaše privatnosti i naših zakonskih ili ugovornih obveza. Vaše osobne podatke ponekad ćemo morati dijeliti s državnim tijelima, tijelima javne vlasti ili srodnim tijelima na njihov zahtjev. Također, dio Vaših osobnih podataka u određenim objektivno opravdanim situacijama dijelit ćemo s pouzdanim ugovornim partnerima  izvan  HAK-a, primjerice u svrhu tiskanja i distribucije članskih iskaznica, članskih tiskanica, dostavljanja Revije HAK, odnosno u svrhu ostvarivanja Vaših članskih pogodnosti. Naši pouzdani ugovorni partneri obvezni su koristiti podatke koji su im povjerene isključivo u skladu s našim uputama i samo u svrhu koju smo naveli. Također, obvezni su na ispravan način zaštititi Vaše podatke i držati ih u tajnosti, radi čega HAK TAK „Varaždin“ obavezno s takvim partnerima kao izvršiteljima obrade Vaših podataka zaključuje važeće ugovore o obradi podataka, kojima se regulira navedena materija.

GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Vaši osobni podaci najčešće se obrađuju unutar EEU/EGP. Osobne podatke koje o Vama prikupimo čuvamo u sigurnom okruženju zaštićene od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. U određenim slučajevima, u kontekstu ostvarivanja Vaših članskih pogodnosti utvrđenih u članskom modelu Europa, Vaše podatke možemo proslijediti na obradu izvan EU/EGP u kojem slučaju ćemo postupati sukladno poglavlju V. Uredbe.

OBRAĐUJEMO LI OSOBNE PODATKE DJECE I MALOLJETNIKA?

Osobne podatke djece i maloljetnika obrađujemo u svrhu učlanjenja kroz članske modele Obiteljskog članstva i učlanjenja u nominalno članstvo sukladno odredbama Statuta HAK TAK „Varaždin“, te u svrhu sudjelovanja u preventivno-edukativnim akcijama u kojima je autoklub organizator ili suorganizator.

Obradu osobnih podataka djece i maloljetnika u kontekstu sudjelovanja u preventivno-edukativnim akcijama u kojima je autoklub organizator ili suorganizator temeljimo na pisanoj privoli roditelja odnosno zakonskog zastupnika/skrbnika.

KOJA SU VAŠA PRAVA TE KAKO IH MOŽETE OSTVARITI?

Na temelju važećih propisa iz područja zaštite osobnih podataka, a u odnosu na osobne podatke koje mi prikupljamo i obrađujemo, imate  slijedeća prava:

Pravo pristupa odnosno prvo na informaciju o osobnim podacima koji se tiču Vas, a kojima mi raspolažemo te pravo na kopiju tih podataka. Nadalje, imate pravo na informaciju o svrhama u koje ih koristimo i osnovama za njihovo korištenje, kategorijama osobnih podataka koje čuvamo te vremenskom razdoblju njihove pohrane, kategorijama trećih strana s kojima dijelimo Vaše osobne podatke te izvoru podataka, ako iste nismo dobili od Vas.

Pravo ispravka ili dopune Vaših osobnih podataka kako biste osigurali da su podaci kojima raspolažemo istiniti, točni i ažurni.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav) odnosno pravo da od nas zatražite brisanje Vaših osobnih podataka koje mi obrađujemo, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha zbog kojih ih obrađujemo.

Pravo na ograničenje obrade odnosno pravo da od nas zatražite ograničenje obrade svih ili samo nekih Vaših podataka, ako osporavate njihovu točnost ili nam oni više nisu potrebni, ali ih Vi zahtijevate zbog uspostavljanja, provođenja ili obrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovi razloga kojeg mi smatramo legitimnim.

Pravo na privatnost odnosno pravo da od nas zatražite prijenos Vaših podataka Vama radi prijenosa drugom voditelju obrade, ako se obrada zasniva na Vašoj privoli i ako se provodi automatski.

Pravo na prigovorna obradu Vaših osobnih podataka koje mi provodimo u svrhu naših legitimnih interesa i/ili izravnog marketinga.

Pravo na povlačenje privole u svim slučajevima kada neku obradu Vaših osobnih podataka provodimo isključivo temeljem Vaše privole.

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti putem kontakta navedenih u dijelu Kako nas možete kontaktirati?

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo pritužbe nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zadržavamo pravo odbijanja postupanja po neutemeljenom ili pretjeranom zahtjevu, ako i naplate razumne naknade za pružanje informacija, odnosno postupanja po takvom zahtjevu, a uzimajući u obzir administrativne troškove.

U slučaju eventualne povrede osobnih podataka obavijestiti  ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo u skladu s odredbama Uredbe.

KOLIKO DUGO ČUVAMO I KAKO ŠTITIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je to nužno i zakonito te ćemo primijeniti odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere za njihovu zaštitu. Iznimno, Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ako je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak. U navedenom slučaju Vaši osobni podaci bit će brisani po pravomoćnom okončanju istog postupka odnosno po zastari tražbine u skladu s propisima kojima se uređuju obvezni-pravni odnosi.

Ako smo osobne podatke prikupili temeljem Vaše privole, čuvat ćemo ih najduže do trenutka njezina povlačenja. Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja usluga ili pogodnosti koje su izravno vezane uz davanje privole. 

Primjenjujemo odgovarajuće administrativne i tehničke mjere zaštite podataka kako bismo osigurali da su Vaši osobni podaci zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka.

S vašim podacima postupamo sukladno pozitivnim propisima koji uređuju područje zaštite podataka. Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere s ciljem kontinuiranog unaprjeđenja zaštite podataka.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRAT?

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz ovu Politiku ili obradu Vaših osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na e-mail:  ili pisanim putem na adresu Hrvatski autoklub temeljni autoklub „Varaždin“ , Gospodarska 58, 42000 Varaždin p.p. 157 uz naznaku (n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka)

IZMJENE POLITIKE

Redovito usklađujemo ovu Politiku s promjenama u procesima obrade osobnih podataka i pozitivnim propisima te osiguravamo da je najnovija verzija Politike dostupna na našim službenim mrežnim stranicama.

U slučaju promjene naše Politike obavijestit ćemo Vas o tome putem naših službenih mrežnih stranica i ažurirati datum izmjene Politike.

Ova Politika je zadnji puta izmijenjena 07.04.2020. 

HAK Autoklub "Varaždin"

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 15:00 sati

 • dummy042 234 170

 • dummy

 • dummyGospodarska ulica 58

        42000 Varaždin p.p. 157

 

ZAŠTITA PODATAKA

Stanica za tehnički pregled

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 20:00 sati

SUB od 07:00 - 14:00 sati

 • dummy042 234 180

 • dummy042 234 176

 • VODITELJ: Zlatko Šipek, mag. ing. traff.

Servis vozila

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 14:00 sati

SUB od 07:00 - 12:00 sati

 • dummy042 234 171 | Zvonimir Jakopčin, Davor Mutavdžić

BLAGAJNA

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 07:00 - 14:00 sati

SUB od 07:00 - 12:00 sati

 • dummy 042 234 172 | Darinka Makar

   

Autoškola 2

RADNO VRIJEME:

PON-PET od 08:00 - 16:00 sati

 • dummyVinka Međerala 13-15, 42000 Varaždin

 • dummy 042 421 321 | 

 • dummy 099 3966 614 | Pintek Tomislav

Search

NOVOOTVORENA AUTOŠKOLA AK "Varaždin" 2

RADNO VRIJEME:

PON-PET | od 08:00 - 16:00 sati

Vinka Međerala 13-15, 42000 Varaždin (pokraj Sveučilišta Sjever i Medicinske škole Varaždin)

UPISI U TIJEKU!